โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นโดยมียอดเงินกว่า 2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 11:00 น. สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสิรินธร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมีส่วนราชการ และ ภาคประชาชนเข้าร่วมงานคับคั่ง
สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และเป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากล 1 ใน 8 โรงเรียนของจังหวัดปทุมธานี ทำให้การขยายตัวของนักเรียน สูงขึ้นเป็นอย่างมาก จึงทำให้ อาคารสถานที่ต่างๆ ในบางครั้งอาจไม่เพียงพอ จึงได้มีการ ต่อเติมและขยายพื้นที่ภายในโรงเรียน จึงได้มีการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ขึ้นเพื่อหาเงินสมทบทุนดังกล่าว โดยยอดเงินที่มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 2 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

เพชรบูรณ์ : โรงเรียนสมอทอดศึกษา จัดการกิจกรรมวันเด็กและการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น

นางพัฒนา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จัดการกิจกรรมวันเด็กและการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น รวมรายการแสดง 24 รายการการ ผู้แสดงทั้งสิ้น 399 คน ครูผู้ฝึกซ้อม 27 ท่าน คณะกรรมการการดำเนินงาน 16 ท่าน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ ได้มองเห็นความสำคัญของการจัดงาน การมีส่วนร่วมในการจัดงาน พัฒนาด้านนันทนาการให้แก่เด็กได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป

     

     

     
โดยมีคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ คือ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
นอกจากนี้ ด้านนางพัฒนา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา ยังได้กล่าวขอบคุณคณะครู,บุคลากรในโรงเรียนสมอทอดศึกษา ทุกคน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ที่ให้การสนับสนุนจัดงานวันเด็กและการแสดงของนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนสมอทอดศึกษา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว