ลพบุรี คณะครู นักเรียน กว่า 500 คน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันปิยมหาราช

ที่ จังหวัดลพบุรี คณะครู นักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กว่า 500 คน ซึ่งนำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนนักเรียนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งประชาชนชาวไทยได้ถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระปิยมหาราช” พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พัฒนาประเทศด้วยพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการ
โดยในรัชสมัยของพระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความ เจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ สำหรับพระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากการเสียเลือดเนื้อหรือการต่อต้านที่รุนแรง โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จได้ในเวลา 30 ปีเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไป นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์-โทรเลข-โทรศัพท์ และการสาธารณสุข อีกด้วย

ใจรัก วงศ์ใหญ่สมชาย เกตุฉาย ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดพิธีมุทิตาคารวะครู ที่เกษียณอายุข้าราชการ ท่าน 3 อย่างสมเกียรติ ประจำปี 2563 ยิ่งใหญ่ สมเกียรติครูของแผ่นดิน

ผู้สื่อข่าว รายงานข่าวว่า เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ แลั คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ ได้จัดพิธีมุทิตาคารวะครู ที่เกษียณอายุข้าราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ได้เกษียณอายุจำนวน 2 ท่านและครูลาออกก่อนเกษียณ 1 ท่านรวมเป็น 3 ท่านกตเวทิตา น้อมวันทาบูชาครู สู้เส้นชัยวัยเกษียณ โดยมี คุณครู กาญจนา นวลแก้ว คุณครู โชติ นิลมณี และ คุณครูที่ลาออกจากราชการก่อนเกษียณ คือ คุณครูชำนาญ ธนานุกิจ เพื่อให้คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรร่วมกันแสดงมุทิตาจิต และนักเรียนร่วมกันแสดงกตเวทิตาจิต แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

วัชรนนท์ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จ.สตูล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ที่ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ในฐานะประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย พร้อม พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล และคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จ.สตูล มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สตูล ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามีความประพฤติดี เรียนดี แต่มีฐานะครอบครัวยากจน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ลดภาระผู้ปกครอง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ ทุน ทั้งนี้ ยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทนโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งต่อแก่เด็กนักเรียนได้ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

มรท.ร่วมพิธีลงนาม MOU การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรม บันยัน ทรี กรุงเทพฯ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง และ อ.กานต์ เชื้อวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง “การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ระหว่าง 24 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กับ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (กทปส) สำหรับพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนร่วมมือกันในการเชิดชูเกียรติสื่อ และรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนบ้านห้วยนา ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้โบราณชัยบาดาล” ในวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้โบราณชัยบาดาล ได้รับเกียรติจาก ม.ล. กานตพงศ์ วรวุฒิ เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายพิพิธภัณฑ์ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ขึ้นในโรงเรียน โดยมีนายจักร์คม วงษ์คลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประจำโรงเรียน

พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้โบราณชัยบาดาล เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำโรงเรียนแห่งแรกในอำเภอชัยบาดาล จัดแสดงเรื่องราวตำนานความเป็นมาของเมืองลพบุรี ลพบุรีกับพุทธประวัติที่สำคัญ ตลอดจนจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ กำไลสำริด ขวานสำริด ลูกปัด ภาชนะ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้โบราณจำนวนมาก เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ใจรัก วงศ์ใหญ่
อนันทเศรษฐ์ เศรษฐีธร ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี