ลพบุรี คณะครู นักเรียน กว่า 500 คน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันปิยมหาราช

ที่ จังหวัดลพบุรี คณะครู นักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กว่า 500 คน ซึ่งนำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนนักเรียนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งประชาชนชาวไทยได้ถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระปิยมหาราช” พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พัฒนาประเทศด้วยพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการ
โดยในรัชสมัยของพระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความ เจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ สำหรับพระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากการเสียเลือดเนื้อหรือการต่อต้านที่รุนแรง โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จได้ในเวลา 30 ปีเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไป นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์-โทรเลข-โทรศัพท์ และการสาธารณสุข อีกด้วย

ใจรัก วงศ์ใหญ่สมชาย เกตุฉาย ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดพิธีมุทิตาคารวะครู ที่เกษียณอายุข้าราชการ ท่าน 3 อย่างสมเกียรติ ประจำปี 2563 ยิ่งใหญ่ สมเกียรติครูของแผ่นดิน

ผู้สื่อข่าว รายงานข่าวว่า เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ แลั คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ ได้จัดพิธีมุทิตาคารวะครู ที่เกษียณอายุข้าราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ได้เกษียณอายุจำนวน 2 ท่านและครูลาออกก่อนเกษียณ 1 ท่านรวมเป็น 3 ท่านกตเวทิตา น้อมวันทาบูชาครู สู้เส้นชัยวัยเกษียณ โดยมี คุณครู กาญจนา นวลแก้ว คุณครู โชติ นิลมณี และ คุณครูที่ลาออกจากราชการก่อนเกษียณ คือ คุณครูชำนาญ ธนานุกิจ เพื่อให้คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรร่วมกันแสดงมุทิตาจิต และนักเรียนร่วมกันแสดงกตเวทิตาจิต แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

วัชรนนท์ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี