พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มอบสิ่งของพระราชทาน จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม เวลา 10.00 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มอบสิ่งของพระราชทาน จังหวัดกาญจนบุรี ณหอประชุม ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ 10.00 ต้นไป หมายเลขบัตรชุดแรกที่ได้รับ หมายเลข 1 จน 1000  600  95 ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ วรวิทย์และวราภรณ์ สำหรับหมายเลข 4 5 6

 

 

 

ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ กาญจนบุรี  วรวิทย์และวราภรณ์ //ภาพข่าว /รายงาน

 

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี 2560
น้ำ