เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประชุมหารือเพื่อ วางกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ในเขต อำเภอบ้านหมี่

เทศบาลเมืองบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีร่วมประชุมหารือเพื่อวางกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามโครงการใช้นิยมยั่งยืน ในเขตอำเภอบ้านหมี่ มีผู้ร่วมประชุม คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประธานชุมชนในเขตเทศบาลบ้านหมี่

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า ในวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10:30 น.นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ ร่วมประชุมหารือเพื่อวางกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประธานชุมชนภายในเขตเทศบาล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ชั้น 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างคึกคัก.

     

      

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อลพบุรี ตรวจเยี่ยม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล เมือง บ้านหมี่ ลพบุรี

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ร่วมประชุม กลับหน้ากรรมการศูนย์ฯ เพื่อ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานจาก ศูนย์ยุติธรรมชุมชนลพบุรีจ๊ะ ตรวจเยี่ยม ฯ ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:30 นายวิชาญ ชาติเผือก หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวประไพพิศ โพธิ์ทอง นิติกรปฏิบัติการ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตามการปฏิบัติการจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดลพบุรี โดยมี คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ชั้น 2 ได้มีคณะกรรมการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง.

     

      

      

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย  เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

จัดเตรียมโครงการประชารัฐสระบุรี

วันที่19เมษายน2562 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี แถลงข่าวโครงการประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (เริ่มวันพ่อสำเร็จวันแม่) ปีที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ให้มีความมั่นคง ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินการในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ประกอบกับในปัจจุบันยังมีประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ดังนั่น จังหวัดสระบุรีจึงมอบศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่3

     

     

     

/ภาพข่าว   ดำรงค์   ชื่นจินดา  หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

 

ลพบุรีเชิญร่วมงานชักพระศรีอริยเมตไตรย วัดไลย์ จังหวัดลพบุรีร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน แถลงข่าวการจัดงานชักพระศรีอริยเมตรไตรย วัดไลย์ ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ทำสืบกันมาเป็นวาลานับร้อยปี

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่หน้าวิหารวัดไลย์ ตำบลท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการจัดงานประเพณีชักพระวัดไลย์ ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดไลย์ ผู้อำนวยการการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าวุ้ง และนายกเทศมนตรีตำบลท่าโขลง สำหรับการจัดงานดังกล่าวเป็นงานประเพณีที่ทำสืบต่อกันมานับร้อยปี รวมทั้งเป็นประเพณีอันดีงามที่เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ในวันเปิดงานจะได้มีการอัญเชิญพระศรีอริยเมตรไตยออกจากพระวิหารขึ้นตั้งบนตะเฆ้ ซึ่งมีลักษณะเป็นขอนไม้แล้วให้ประชาชนได้ลากออกจากวัดไปตามถนนสายท่าโขลง – บ้านหมี่ ระยะทางไป-กลับประมาณ 10 กิโลเมตร ขณะที่สองข้างทางก็จะมีประชาชนคอยกราบไหว้ขอพรและตั้งโรงทานตลอดเส้นทาง โดยทุกปีจะมีเหล่าพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานหลายหมื่นคน เนื่องจากถือว่าพระศรีอริยเมตไตรยนั้นเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองลพบุรี หากถึงยุคพระศรีอริยเมตรไตรยประชาขนก็มีลักษณะหน้าตาเหมือนกัน ทางคณะกรรมการจัดงานเลยจำลองหนุ่มสาวที่เป็นฝาแฝดกันมานั่งโชว์ตัวในการแถลงข่าวด้วย พร้อมกันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านานาชนิดที่สร้างรายได้

      

     

ใจรัก   วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี