จิตอาสาร่วมทำความดี เพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

หลายหน่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง
ที่โรงเรียนวัดดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อ.ปิยาพร ฉลภิญโญ ผู้ชำนาญการด้านการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) พร้อมด้วยนายสมภพ ตระราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านชุมชนสัมพันธ์ ซีพีออลล์ และคณะครู นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์รังสิต,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สะพานควายร่วมกิจกรรม “ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ หน่วนพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “ โดยมีคณะจิตอาสาจาก ร.ร.วัดดอนเมือง , องค์กร , หน่วยงานอาสาสมัครและกลุ่มผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกันจัดกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสถานที่ในโรงเรียน,วัดและขุมชนย่านดอนเมือง อ.ปิยาพร ฉลภิญโญ กล่าวว่ากิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมหลักของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ต้องการสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่ครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีต่อครอบครัวและสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย ..

 

 

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพรายงาน