เทศบาลตำบลเขาพระงาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงาน ข่าวมาว่าเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทาง เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นางฝน คงศักดิ์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เขาพระงาม ประเมิน สถานศึกษา จัดการ เรียนรู้ ปรัญา เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าว ว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม จัดพิธีเปิดการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2563 และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6 จังหวัดลพบุรี, โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล, โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย และโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทาง เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี