เตรียมจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP ผลผลิตทางเกษตรปลอดภัย

วันที่8มีนาคม2561นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานพร้อมนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ผู้แทนเกษตรกรและผู้ผลิตร่วมงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรได้นำโครงการพัฒนาบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิ์ภาพเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยและเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการตลาดพืชอาหารประชารัฐตามมาตราฐานGAP สระบุรีมีเป้าหมายเกษตรกรจาก13 อำเภอ อำเภอละกลุ่มกลุ่มละ20รายประมาณ260รายร่วมโครงการฯตั้งแต่การผลิตพืช การร่วมกลุ่มเกษตรและการตลาดเพื่อเพิ่มพืชอาหารสู่มตราฐานGAP จัดการอบรมเกษตรกร การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผสมผสานมีการจัดตั้งกลุ่มกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนมีการจัดทำแปลงต้นแบบแระเมินผลแปลงเกษตรกรส่งไปวิจัยที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดชัยนาทตรวจรับนองและออกในรับรองแหล่งผลิตQที่ได้มาตราฐานGAP ให้แก่เกษตรกร
สระบุรีจึงได้เตรียมจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐานGAP ในระหว่างวันที่24-16มีนาคมบริเวณลานหน้าศาลากลางจังกวัดสระบุรีมีการยำสินค้าGAP นำมาจำหน่ายภายในงาน มีการแข่งขัน ส้มตำลีลา การแข่งขันจัดกระเช้าพืชผักปลอดภัย ประกวดพืชผลทางเกษตรและร้ายจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกร มีกลุ่มเกษตรกร Yong Smart Farmar ร่วมสนันสนุนนำสินค้ามาจำหน่ายสินค้าเพื่อเซื่อมการผลิตกับการตลาดสินค้าเกษตรและการตลาดเกษตรที่เกษตรกรสามารถเพิ่มทางเลือกและมีรายได้เพิ่มขึ้นและผู้ซื้อ ผู้บริโภคกับผู้ผลิตสินค้าได้ซิ้อกันโดยตรงและได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอีกด้วย

     

 

      

 

     

 

     

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรี รายงาน

กองร้อยบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีจัดอบรมฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิ์ภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่สระบุรี นายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการเปิดการฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิ์ภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีกว่า130คน ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีนาย พันธ์ชาย กาญจนมา ป้องกันจังหวัดสระบุรีพร้อมผู้ช่วยงานป้องกันและหัวส่วนราชการ ตำรวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สระบุรี และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนและสำนัก การสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (สน.สก.) สนับสนุนงบประมาณโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ในปัจจุบันมีปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่มีความซับซ้อนต่อสังคมโดยเฉพราะปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติรัฐบาลมีนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนให้ดำเนินการให้การิบรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพเกิดประสิทธิ์ผลเป็นรูปธรรม

      
สมชิกกองอาสารักษาดินแดนในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐตามอำนวจ พรบ. กองอาสารักรักษาดินแดน พ.ศ.2497 เป็นกำลังสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับฝ่ายปกครองหรือตำรวจตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายสำคัญในการของกระทรวงมหาดไทยต้องมีภารกิจด้านป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคมเพื่อควบคุมแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ามนุษย์ ซึ่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องปฎิบัติภารกิจจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งข้อกฏหมายหลักวิชาการและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนั้นศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดอบรมฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิ์ภาพและให้ความรู้และเทคนิคแลกประสบการณ์ตลอดจนการสร้างทักษะในการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำออกไปปฏิบัตภารกิจแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และสามารถทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้อย่างประสิทธิ์ภาพและให้เกิดประสิทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

    

 

   

 

       

 

   

 

 

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน