โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเวลา 09.00 น. วานนี้ (7 พฤศจิกายน 2560) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดพิธี “โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ และเยี่ยมผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษา โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงาน โดยจะดำเนินการตรวจรักษาประชาชน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 โดยให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่ง และส่งเสริมให้ผู้งสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นขวัญกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน สร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

กณต ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี 2560

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ประชุมประชารัฐรักสามัคคีน้ำยืน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอน้ำยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมการค้า การจัดตั้งตลาดประชารัฐ ระดับอำเภอ ระดับตำบล การลงทุนและ การท่องเที่ยว
อำเภอน้ำยืนสู่ความมั่นคง การเกษตรครบวงจร เมืองผลไม้ของจังหวัดอุบลราชธานีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอน้ำยืนเปิดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ช่องบกเนิน 500 ท่องเที่ยวธรรมชาติระบบนิเวศน์สวยงาม
เป็นจุดท่องเที่ยวผาเดียวดายช่องอานม้า-สัปดาห์กราบไหว้นารายณ์บรรทมสินธ์ุกุ้งเดินขบวน วัดป่าคีรีบรรพต อำเภอน้ำยืนสู่ความยั่งยืน ทุกภาคส่วนเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน ครองคน ครองงาน การสร้างนักกีฬาอาชีพให้เด็กอำเภอน้ำยืนมีโอกาส

          

          
ภาพ /ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.อุบลราชธานี