นายกองเอก บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ” จัดวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบ 64 ปี”

วันที่ 10กุมภาพันธ์2561 นายกองเอก บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน มีนายกองเอก สุชน ภัยธิราช หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงานมีประธานแม่บ้านมหาดไทย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองและนักเรียน นักศึกษา นิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูป เจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาประธานเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 จากนั้นได้อ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และให้โอวาทสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีกล่าวปฏิญานตนจากนั้นประธานได้ขึ้นรับความเคารพพร้อมเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีและประดับชั้นยศนายหมู่ตรีขึ้นไปให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นและมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิกองอาสารักษาดินแดนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีมอบทุนการศึกษาจากแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี
ประธานและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการกาชาดจังหวัดสระบุรีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด54ทุน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจการกองอาสารักษารักษาดินแดนและมอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจำกอง และถ่ายรูปร่วมกับผู้บังคับบัญชาด้วย
สืบเนื่องมาเมื่อสยามประเทศได้มีศึกสงครามในสมัยนั้นมีประชาชนคนไทยได้จัดกองทัพพลอาสาสมัครประชาชนช่วยรบกับข้าศึกต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากองเสือป่าขึ้นมาจากนั้นหลังสงครามลดและเบาบางลงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฏหมายว่าด้วยกองกองอาสารักษาดินแดนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรเรียกว่า”พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ” ได้พระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่กองอาสารักษาดินแดนในวันที่10กุมภาพันธ์พ.ศ.2497 จึงถือว่าเป็นวันก่อตั้งกองอาสารักษาดินแดนมาตั้งแต่นั้นมาและให้จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การขึ้นอยู่ ในกระทรวงมหาดไทยและมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการโดยตำแหน่งและปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการโดยตำแหน่งส่วนภูมิภาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับการและนายอำเภอเป็นผู้บังคับกองร้อยแต่ละอำเภอโดยตำแหน่ง จึงเรียกว่า”กองอาสารักษาดินแดน” แบ่งออกเป็น2ส่วนคือ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กองอาสารักษาดินแดนได้ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี้มีอายุครบ64ปี

 

     

ภาพข่าว  ดำรงค์   ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพ  สระบุรีรายงาน