สตูล เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด

วันนี้ 19 ม.ค. 2561 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผวจ.สตูล เป็นประธานเปิดการลงนามความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งในระบบทุกระดับชั้น และนอกระบบ ผู้นำศาสนา ลงนามความร่วมมือ

อ.ควนกาหลง ได้กำหนดกรอบทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2561 โดยการเน้นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยเฉพาะหมู่บ้าน และชุมชน เป็นเจ้าของปัญหา ซึ่งต้องมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาครัฐและชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และติดตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จึงจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด อ.ควนกาหลง เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ด้วยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ

ทั้งนี้ เป้าหมายคือ หมู่บ้านและชุมชน ที่ประสบปัยหาความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด ลดความรุนแรงลง ประชาชนร่วมเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ทั้งการแจ้งข่าวสารและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดำเนินมาตรการต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งที่มีพฤตกรรมที่เกี่ยวข้องและที่ปล่อยปละละเลย ควบคุมพื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สำรวจ ตรวจค้นเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ในการนี้มีการมอบเงินสนับสนุนกลุ่มเด็กและเยาวชนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วย

นิตยา สงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล