เรียกคืนเครื่องราชฯ ข้าราชการตุลาการพ้นตำแหน่ง

 

ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ไ้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นาย นราไกร   ชัยวิชิต  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุทติกรรม ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2558   บัดนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งไล่ นายนราไกร  ชัยวิชิต ข้าราการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม (ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาอุทธรณ์ภาค 1 ) ออกจากราชการ

นับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นี้ เนืองจากทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักงานราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลพระมหากรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทราบ พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาติให้เรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมามงกุฎไทย  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกแล้วทวียาภรณ์มงกุฎไทย

มีประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2560 นี้

 

ประเพณี “แห่ช้างเผือก” อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง

ประเพณี “แห่ช้างเผือก” อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง
เริ่มวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560

เป็นการขอขมา แม่น้ำ ขุ่นแม่น้ำลี้ โดย มี ประชาชนในพื้นที่ ร่วมสืบสานประเพณี “แห่ช้างเผือก” ที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งชี วิตของคนลำพูนผูกพันกับแม่น้ำลี้มา ช้านาน … แม่น้ำลี้เป็นแม่น้ำที่มีต้นน้ำและปลายน้ำตลอดความยาว 180 กิโลเมตรอยู่ในจังหวัดลำพูน ต้นน้ำอยู่ที่บ้านหนองหลัก อำเภอทุ่งหัวช้าง ไหลผ่านอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง และไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ซึ่งที่นี่คือจุดตั้งต้นของประเพณีแห่ช้างเผือก … ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน.

 

นายอำเภอหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้ รอง สว.ป.สภ.หาดใหญ่ ช่วยราชการที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

 

วันนี้ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 10.30 น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.ปลวัชร ขวัญนิมิตร รอง สว.ป.สภ.หาดใหญ่ ช่วยราชการที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

 

พร้อมด้วย  ผบ.ร้อย.ร.อโณทัย 3  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการ ลาดตระเวนทางอากาศ ตามแผนการลาดตระเวนของหน่วย ด้วยเครื่อง ฮท.206 เพื่อสกัดกั้นเสรีของกลุ่มผู้ไม่หวังดี และตรวจสอบเส้นทางที่กลุ่มคนร้ายจะใช้เข้ามาสู่เมืองหาดใหญ่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย