องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเลจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชนเต้นกำรำเคียวลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลสระทะเล

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (22 พ.ย.60) ที่บริเวณแปลงนาสาธิต ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน และได้มีการเต้นกำรำเคียวลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลสระทะเล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเลได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงความสำคัญรู้ถึงคุณค่าความเป็นมาและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นอันจะสร้าง ความภูมิใจและฟื้นฟูศิลปะประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและการละเล่นพื้นบ้านเต้นกำรำเคียวซึ่งการลงแขกเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยก่อน ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ โดยเป็นการแสดงออกถึงระบบเครือญาติความมีน้ำใจของคนในชุมชนนั่นคือสังคมแห่งการแบ่งปัน ซึ่งการลงแขกนี้จะเป็นการทำให้งานสามารถสำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดหรือเวลาของธรรมชาติ เช่นกันลงแขกดํานา เกี่ยวข้าว โดยการที่ไม่ต้องใช้เงินในการแสดงออกของผู้คนในสมัยก่อนแต่เป็นการแสดงถึงน้ำใจในการช่วยงานกันของแต่ละครัวเรือน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นการเริ่มฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวนา โดยเจ้าของนาอาจจะบอกผู้ที่มีนาใกล้เคียงให้มาช่วยกันเก็บเกี่ยวหรือญาติสนิทมิตรสหายบ้านใกล้เรือนเคียงมาช่วยกันลงแขกซึ่งทาง อบต.สระทะเลจึงได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ความสำคัญรู้ถึงคุณค่าความเป็นมาและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานต่อไป

           

           

            
กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์