โครงการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรี

นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมสถานภาพพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตแก่สตรีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวได้นำโครงการสร้างชีวิตใหม่แก่สตรีและครอบครัว 140 วันโดยผ่านการฝึกอาชีพให้แก่สตรีเพื่อให้สตรีมีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถมีอาชีพเสริมหรือประกอบอาชีพอิสระของตนเองในท้องถิ่นของตนเองมีรายได้มั่นคงและเพียงพอสำหรับการดูแลตนเองและครอบครัวอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการต่อยอดด้วยการสนับสนุนให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการสร้างชีวิตใหม่ ใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวได้รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มและสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพอย่างไรก็ตามแม้จะมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพใดหากกลุ่มไม่มีศักยภาพเพียงพอก็จะแข่งขันได้ท่ามกลางการตลาดที่มีการแข่งขันสูงกลุ่มก็จับไม่อาจรักษากิจการของกลุ่มไว้ได้ด้วยเหตุนี้กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้ดำเนินโครงการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรีให้แก่กลุ่มสตรีที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ด้วยการพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจทางด้านการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาสินค้าและการตลาดโดยการให้ความรู้และการศึกษาดูงานเพื่อเป็นการยกระดับฝีมือพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดและพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้มีงานทำในท้องถิ่นไม่ต้องย้ายถิ่นไปทำงาน

 

             

             

             

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2561

เมื่อเวลา 10.30 น วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ เส้นทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดประชุม เพื่อพิจารณา งบบริหารจัดการและแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ในระบบการกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการจำนวน 21 โครงการ  ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 19 โครงการ อยู่ระหว่างการ2 โครงการ  ในปีงบประมาณ 2561 ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสรรสวัสดิการสังคมในรูปกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน 9 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครสวรรค์ โดยจะได้ดำเนินการตามโครงการต่อไป

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อเวลา 08.45 น.วันนี้(14 พฤศจิกายน 60) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปวงชนชาวไทย คือ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดงานพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของฝนหลวง นิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของฝนหลวง โครงการฝนหลวงเป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงดำริขึ้น ทางกระรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาขยายผลจนสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะแห้งแล้ง  ฝนหลวงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สามารถบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งได้ตลอดมา

 

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์

จังหวัดมุกดาหาร ปล่อยแถวปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมาย และยาเสพติดเข้าไปภายในเรือนจำ รวมทั้งเป็นการตัดช่องทางการติดต่อสื่อสารของนักค้ายาเสพติดและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ และสกัดกั้นมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในเรือนจำ โดยเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลังเข้าดำเนินการฯ ณ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

                        

                       

ประชาชนสระบุรีมาลงแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม4+6 อย่างคึกคัก

วันที่ 13 พ.ย. 60 ที่ที่ว่าการอำเภอดอนพุด จ.สระบุรีนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอดอนพุด ได้เปิดให้ประชาชน ข้าราชการลงแสดงความคิดเห็นตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม4+6 ตามที่จังหวัดสระบุรีได้แจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม4ข้อของนายกรัฐมนตรีเดิมและเพิ่มเติมอีก6ข้อหรือเรียกว่า4+6 และกำหนดให้รายงานจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นของทุกอำเภอให้จังหวัดทราบวันนี้วันแรกที่มีแบบตอบถามได้มีประชาชนให้ความสนใจกันอย่างคึกคักเช่นอำเภอหนองพุดมีประชาชนให้ความสนใจและร่วมตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมอย่างหนาแน่น
ตามที่นายกรัฐมนตรีประยุทธ จันทร์โอชา ได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้ประชาชนตอบคำถามเพิ่มเติมอีก6ข้อ ทางกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ศูนย์ดำธรรมจังหวัดและศูนย์ดำธรรมอำเภอทั่วประเทศดำเนินการให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก6ข้อ โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารให้ประชาชนได้เท่านั้นห้ามชี้แนะหรือแนะนำประชาชนโดยเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคอดเห็นต่อคำถาม4ข้อและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก6ข้อได้ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2560เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา08.00น.- 16.30น.และให้เจ้าหน้าที่สรุปผลการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นให้จังหวัดสระบุรีทุก10วันตามห้วงเวลาที่กำหนดเช่นเดิมและสรุปให้รายงานทางจังหวัดสระบุรีทราบทุกวันด้วย

               

              

               

/ภาพข่าว  ดำรงค์   ชื่นจินดา  รายงาน

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้มาตรวจเยี่ยมชุดตรวจสอบที่ ๑ ฝตพ. ตส.๑

ันจันทร์ที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้มาตรวจเยี่ยมชุดตรวจสอบที่ ๑ ฝตพ. ตส.๑ โดย พ.ต.อ.หญิง พิรมย์รัตน์ ดอนนนท์ ผกก.ฝตพ.ตส.๑ กับพวก ๒ นาย ซึ่งเข้าตรวจด้านมาตรการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของหน่วยราชการ และ ค่าตอบแทนพยาน พร้อมประชุมปิดตรวจและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี โดยมี พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี ที่เกี่ยวข้อง และ พ.ต.ท.หญิง เตือนใจ จงมีสุข
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี ผู้สังเกตุการณ์ ภ.จว.อุดรธานี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน