ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี 2560

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ประชุมประชารัฐรักสามัคคีน้ำยืน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอน้ำยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมการค้า การจัดตั้งตลาดประชารัฐ ระดับอำเภอ ระดับตำบล การลงทุนและ การท่องเที่ยว
อำเภอน้ำยืนสู่ความมั่นคง การเกษตรครบวงจร เมืองผลไม้ของจังหวัดอุบลราชธานีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอน้ำยืนเปิดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ช่องบกเนิน 500 ท่องเที่ยวธรรมชาติระบบนิเวศน์สวยงาม
เป็นจุดท่องเที่ยวผาเดียวดายช่องอานม้า-สัปดาห์กราบไหว้นารายณ์บรรทมสินธ์ุกุ้งเดินขบวน วัดป่าคีรีบรรพต อำเภอน้ำยืนสู่ความยั่งยืน ทุกภาคส่วนเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน ครองคน ครองงาน การสร้างนักกีฬาอาชีพให้เด็กอำเภอน้ำยืนมีโอกาส

          

          
ภาพ /ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.อุบลราชธานี