กสทช.ให้ความรู้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากเสาสัญญานโทรศัพท์ไม่กระทบต่อสุขภาพ

วันที่10ตุลาคม2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ3 โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจ.สตูลเป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 200 คนที่ ร.ร.พินาเคิลวังใหม่ โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. กระทรวงสาธารณสุข และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจและตอบข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับการติดตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือ การขออนุญาติเปิดใช้งาน ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่สถานีฐานปล่อยออกมา และผลกระทบต่อสุขภาพ

 

โดย ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผอ.สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานกสทช. ได้กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องมีการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ ก็เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในชุมชนสามารถรรับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้อย่างชัดเจน เนื่องจากในห้วง 20 ปีที่ผ่านมาการสื่อสารไร้สายเติบโตอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถืออย่างหลีเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่เป็นความกังวลของประชาชนคือผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสคลื่นวิทยุที่สถานีฐานระบบโทรศัพท์มือ เช่นเครื่องส่งวิทยุเสครื่องรับวิทยุ สายเคเบิลนำสัญญาณ สายอากาศ และเสาส่งสัญญาณมือถือในระยะเวลาหลายปีทีผ่านมา ประชาชนรับข้อมูลจากที่ต่างๆว่าคลื่นวิทยุจากเสาส่งสัญญาณมือถือทำให้เกิดอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
ในการอบรมครั้งนี้มีการเสวนาซึ่งวิทยากรได้ให้ข้อเท็จจริงและข้อสงสัยต่างๆ ว่าคลื่นวิทยุที่แผ่จากสายอากาศบนเสาส่งสัญญาณมือถือนั้นเป็นคลื่นที่มีระดับความแรงต่ำมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยสากลที่ใช้กันในหลายประเทศ พร้อมยังได้ถ่ายทอดความเห็นทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากลส่วนใหญ่ รวมทั้งข้อสรุปขององคากรอนามัยโลกที่ระบุว่า คลื่นที่มีระดับความแรงต่ำมากเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

 

 

นิตยา แสงมณี // สตูล  รายงาน