อบรมหลักสูตร "คนไทยรักแผ่นดิน"

อบรมหลักสูตร “คนไทยรักแผ่นดิน”

การอบรม  ในหลักสูตร “คนไทยรักแผ่นดิน” ตามที่กองพลทหาราบที่ ๙  จัดฝึกการอบรม
เครื่อข่ายภาคประชาชน ในหลักสูตร “คนไทยรักแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑

Details