ประกาศแล้ว! รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ฉบับที่20 รวม 279 มาตรา

6 เม.ย.60 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เผยแพร่ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” โดยมีทั้งหมด ๒๗๙ มาตรา

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
คลิกอ่านรายละเอียด “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”