รอง ผบ.นรด. เป็นประธานเปิด ” โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ” ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น.  พล.ต.สุริศร์ สุขชุ่ม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เป็นประธานในพิธีเนื่องใน ” โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ” ประจำปีงบประมาณ 2560

และในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการบรรยาย  “หลักธรรมของพ่อแห่งแผ่นดิน”  เรื่อง ความจริงของชีวิต    โดย ดร.ชาตรี สูติวราพันธ์ รองประธาน คณะกรรมการกลั่นกรองวิทยากร ผู้เผยแพร่คุณธรรมมวลชนประจำรัฐสภา
เป็นผู้บรรยาย  โดยมีประธาน ร่วมฟังคำบรรยาย ด้วย
โดยมีองค์กรพิเศษ, ผู้นำชุมชน, มวลชนของหน่วย และ รด. จิตอาสา เข้าร่วมฟังการบรรยายฯ จำนวน 200 คน   ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ภายใน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยพร้อมเพียงกัน
 

 

 

 

 

 

เรียกคืนเครื่องราชฯ ข้าราชการตุลาการพ้นตำแหน่ง

 

ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ไ้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นาย นราไกร   ชัยวิชิต  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุทติกรรม ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2558   บัดนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งไล่ นายนราไกร  ชัยวิชิต ข้าราการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม (ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาอุทธรณ์ภาค 1 ) ออกจากราชการ

นับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นี้ เนืองจากทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักงานราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลพระมหากรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทราบ พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาติให้เรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมามงกุฎไทย  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกแล้วทวียาภรณ์มงกุฎไทย

มีประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2560 นี้

 

ประเพณี “แห่ช้างเผือก” อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง

ประเพณี “แห่ช้างเผือก” อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง
เริ่มวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560

เป็นการขอขมา แม่น้ำ ขุ่นแม่น้ำลี้ โดย มี ประชาชนในพื้นที่ ร่วมสืบสานประเพณี “แห่ช้างเผือก” ที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งชี วิตของคนลำพูนผูกพันกับแม่น้ำลี้มา ช้านาน … แม่น้ำลี้เป็นแม่น้ำที่มีต้นน้ำและปลายน้ำตลอดความยาว 180 กิโลเมตรอยู่ในจังหวัดลำพูน ต้นน้ำอยู่ที่บ้านหนองหลัก อำเภอทุ่งหัวช้าง ไหลผ่านอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง และไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ซึ่งที่นี่คือจุดตั้งต้นของประเพณีแห่ช้างเผือก … ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน.