“ปภ.สิงห์บุรี จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี”

วันนี้ (2 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการฯ จำนวน 71 คน เข้าร่วม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและทบทวนข้อมูล แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปี พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงสามารถใช้ ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

“พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น”

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา09.00น.  นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ นางอัญชลี ศรีดำ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเด็ก จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ผลการพิจาณาที่ประชุมมีมติให้ เด็กหญิงวิสุทธิพร คล้ายสุข โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ เด็กชายธนวัฒน์ จงธรรม โรงเรียนอินทโมลีประทาน อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รวมจำนวน 2 คน เป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี

by:กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพข่าว:ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

“พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝึกอบรมอาชีพหัถกรรมถักพรมเช็ดเท้า”

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพหัตถกรรมถักพรมเช็ดเท้าเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าการจำหน่ายให้แก่คนตาบอดและผู้ดูแลคนตาบอดในท้องถิ่น ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งมอบวัสดุในการดำเนินโครงการฯ ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมคนตาบอดจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยดำเนินโครงการนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มการผลิตสินค้าที่จัดจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่คนตาบอด การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจำหน่าย และเทคนิคการตลาดเพื่อให้คนตาบอดเหล่านั้นผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายในตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่คนตาบอดและผู้ดูแลคนพิการในท้องถิ่นสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวในอนาคต

by:กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพข่าว:ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

สตูล พ.อ.ทวีพร คณะทองเป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2563

วันนี้ 1 ก.ย.2563 เวลา พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 พัน.2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2563 ที่ได้เดินทางมาส่งทหารใหม่เข้าหน่วย โดยได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ชี้แจงทั้งในด้านความเป็นอยู่ ด้านสิทธิสวัสดิการ ด้านโภชนาการต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวก และการดูแลรักษาพยาบาลของทหารกองประจำการให้แก่ครอบครัวและญาติทหารใหม่ได้รับทราบ พร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 5 เพื่อให้ญาติได้สัมผัสความเป็นอยู่ของบุตรหลานในการใช้ชีวิตในรั้วทหาร อาทิ สถานที่ฝึก โรงนอน ห้องอาบน้ำ โรงประกอบเลี้ยง ฯลฯ เพื่อให้ผู้ปกครองได้คลายกังวล มีความมั่นใจในความปลอดภัย และเชื่อมั่นที่จะฝากบุตรหลานเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรของกองทัพบก ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล