องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จัดโครงการอบรม หลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ ประจำปี 2563

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เข้ารับการอบรมประจำ อบต.พรหมมาสตร์ และประจำ อบต.โพธิ์เก้าต้น ร่วมในพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ประธานคณะกรรมาธิการ จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ครั้งที่ 3

นาย ประทวน สุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลพบุรี

ประธานคณะกรรมาธิการ ได้จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น
ที่ผ่านั้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ) 417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องกระบวนการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ ดังนี้
1.กรมทรัพยากรธรณี ในประเด็นกรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 และแนวทางการจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทยให้คุ้มค่า
2.กรมป่าไม้ ในประเด็นการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการทำเหมืองแร่และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นกระบวนการจัดทำและพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

************************************

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันอาทิตย์ ที่ 30 ส.ค.63 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์