ราชกิจจาฯ เผยประชากรไทยพุ่ง 65 ล้านคน กทม. ครองแชมป์คนมากที่สุด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง ขณะนี้มีประชากรในประเทศเฉพาะที่มีสัญชาติไทยมีจำนวน 65,096,905 คน มากสุดที่กรุงเทพฯ น้อยสุดที่สมุทรสงคราม

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ

พบว่าจำนวนประชากรทั่วประเทศเฉพาะที่มีสัญชาติไทยมีจำนวน 65,096,905 คน แบ่งเป็นหญิง 33,173,119 คน ชาย 31,923,786 คน ประชากรหญิงมากกว่าชาย 1,249,333 คน จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดยังเป็นกรุงเทพฯ 5,592,075คน ส่วนจังหวัดสมุทรสงครามน้อยที่สุด192,572 คน ทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวยังได้ระบุประชากรที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยอีก 834,645 คน