วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่ จ.ลพบุรี

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่ จ.ลพบุรี

วันที่ (9 ธ.ค.59) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดแถลงสารองค์การสหประชาชาติ โดยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ จากนั้นนำผู้ร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

การจัดกิจกรรมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ทั้งนี้ มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจำปี 2558 พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 76 จากการจัดอันดับทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี รายงาน

สันติบาลขอนแก่น จัดโครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”

ตำรวจสันติบาลจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 2
 

วันที่ ( 30 พ.ย.59 ) ที่โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น พ.ต.ท. วัชรสิทธิ์ ภัทรโยธินอมร สว./หน.หน่วยฯ และ นาย ศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ โดยมี จนท.ส.จว.ขอนแก่น บรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยมีความเคารพ เทิดทูนและร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนักศึกษาและตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 120 คน จัดโดยตำรวจสันติบาลจังหวัดขอนแก่น

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้แก่ประชาชน เยาวชนให้มีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ประชานเข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะนักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อต้านภัยคุกคามต่างๆที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี