รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับแจ้งจากกองทัพภาค 1 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มีการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค) รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 – 30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา 904 ภาค 1 โรงเรียนสื่อสารตำรวจตระเวนชายแดนพรรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเปิดรับสมัครให้ข้าราชการ บุคลากรสังกัดหน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน ประชาชน รวมถึงนักเรียนนักศึกษา สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมในวันเวลาดังกล่าว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสิงห์บุรี จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการอบรม สามารถติดต่อขอยื่นสมัครได้ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 036 – 507122

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพข่าว:ระชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

” ธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษากาย โดยพระมหาสมปอง “

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการอบรมโครงการธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษากาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทโดยมีผู้เข้ารับการอบรมมาจากประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในตำบลพุทธบาทจำนวน168คน วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง,เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุเข้าวัดปฏิบัติธรรมและครองศีล8 ,เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดถึงให้ความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพจิตใจและกาย ตามแนวทางพุทธศาสนา กับการรักษาโรคด้วยการนำสมุนไพรมาใช้ตามกรรมวิธีของแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถนำมาผสมผสานทำให้เกิดการสร้างหลักธรรมนัย มาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรค เป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคในยามเจ็บป่วยกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่สืบทอดต่อไป โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์ดีๆที่ได้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว สำหรับในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากร และอาจารย์ปราโมทย์ ทองยิ้ม ประธานสภาอบต.พุทธบาท บรรยายเรื่องสมุนไพรใกล้ตัว การอบรมในครั้งนี้มีนายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางอมรรัตน์ เสนานุช ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และตัวแทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอบรมตามโครงการ..

ยุทธ ศรีทองสุข/เดชา มลามาตย์ ภาพ ข่าว