เพชรบูรณ์ # จิตอาสาอำเภอวังโป่ง รวมพลังเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลวังโป่ง “

ณ.ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ร่วมสานพลังทำความดีด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมใจน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาพัฒนาโรงพยาบาลวังโป่ง ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรม โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีนายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,ทหาร,ตำรวจ,บุคลากรทางการแพทย์,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,อสม.,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,พ่อค้า,ประชาชนรวมถึงบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ ” จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลวังโป่ง ” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้,ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย ภายในบริเวณพื้นที่ ฯ

ยุทธ ศรีทองสุข/เดชา มลามาตย์ ภาพ/ข่าว

ก.แรงงาน รับข้อเรียกร้องช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ในโอกาสเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเร่งรัดสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนร่วมกับภาคธุรกิจในระยะยาว โดยได้รวบรวมความเห็นขององค์กรภาคประชาสังคมด้านแรงงาน นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกันตนมาตรา 33 และจัดทำเป็นข้อเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคม เช่น ให้ขยายการช่วยเหลือเยียวยาในการจัดส่งเงินสมทบผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 1 จากเดิมออกไปอีก จนกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้น และให้ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน ทั้งแรงงานที่ยังอยู่นอกระบบประกันสังคม ในภาคเกษตร ผู้มีอาชีพอิสระ ผู้ที่เป็นนายจ้างตัวเอง และแรงงานข้ามชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติว่ามีสัญชาติใด รวมถึงให้ยกเลิกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 ให้มีระบบรับฟังความคิดเห็นและระบบประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้าง เป็นต้น

ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอตามที่สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมได้นำเสนอมาทั้งหมด จะได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการและวางนโยบายช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป