พิธีเสริมสร้างเพื่อความเป็นศิริมงคล และทำบุญบวงสรวงอนุสาวรีย์ไก่ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 สุดยิ่งใหญ่ เทพยดาฟ้าดินอินพรหม บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี)

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรีรายงานข่าวว่า เมื่อวันศุกร์ ที่3 กรกฎาคม 2563เวลา 09.19 น.ดร.ปัญญา โชติเทวัญ (ประธานในพิธี)
ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท สหฟาร์ม อินเตอร์ เนชั่นแนล
พร้อมผู้บริหารบุคลากรพนักงานและผู้บริหารระดับสูงบริษัทในเครือ
คณะอาจารย์ร่วมประกอบพิธีกรรม
โรงราชพิธี และรำถวายโดยชุดรำจากบ้านสุขาวดี
ไก่ ผู้เสียสละเลือดเนื้อ ให้เราได้มีอาหารที่ดีกิน ถูกสุขอนามัย ให้เราได้มีอาชีพที่ดีทำ ให้เรามีเงิน มีรายได้เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงตัวเองคนที่เรารัก เทิดความดีแห่งไก่ ผู้มีพระคุณ แก่เรา ในพิธีทางสงฆ์และพิธีทางพราหมณ์ เพื่อเทิดความดี ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้ไก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณ ขอให้ดวงวิญญาณของไก่ ได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีมีความสุขยิ่งๆ และเป็นศิริมงคลแก่บริษัท บุคลากรในหน่วยงานทุกๆท่านยิ่งๆขึ้นต่อไปเทอญ

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สนอง แท่นสูงเนิน
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี