อุบลราชธานี…..พ่อเมืองอำเภอเดชอุดมเข้าสำรวจประชาชนที่ยากไร้และหาวิธีเข้าไปช่วยเหลือ

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพนงามและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโพนงาม ลงพื้นที่บ้านโนนหนองค้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ความช่วยเหลือนางไพวรรณ แก้วยอดคงและครอบครัว ราษฎรผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาส ซึ่งอยู่อาศัยร่วมกับสมาชิกในบ้านรวม 14คน โดยสภาพบ้านชำรุด ทรุดโทรม ไม่มั่นคง คับแคบ มีขนาดกว้าง 2×3 เมตร จำนวน 2 ห้องไม่เพียงพอในการอยู่อาศัย ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป

ผู้บังคับการกองบิน.2 กองทัพอากาศ ลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมาย ยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบิน 2

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อเวลา 09.00 น ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ทางกองบิน 2 กองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน 2เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย ยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีรองผู้บังคับการ กองบิน 2 เสนาธิการกองบิน 2 และหัวหน้าหน่วย
ขึ้นตรงกองบิน 2 ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าอาคารรับรอง Chopper Home

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
พลอากาศโท อนุชา ผลโภค ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมี นาวาอากาศเอก นภสินธุ์ อินแสน รองผู้บังคับการ กองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๒

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

ประธาน อนุคณะกรรมาธิการฯ. จัดประชุม คณะอนุกรรมาธิการขนส่งอุตสาหกรรม

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี รายงานข่าว มาว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย 63 เวลา 9.30 น ที่ผ่านนั้น. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ส.ส.(เขต 1)จังหวัดลพบุรี
ประธาน อนุคณะกรรมาธิการฯ. จัดประชุม คณะอนุกรรมาธิการขนส่งอุตสาหกรรมระบบราง (เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขันให้กับผู้ประกอบการ) โดยมีหน่วยงานมาตอบประเด็น หารือ ดังนี้
1.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2.สำนักงาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3.สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตอ
ณ อาคารรัฐสภา(เกียกกาย สผ.) ห้อง 406 ชั้น 4
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี
ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบภายหลัง

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี