พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พร้อมคณะ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันอาทิตย์ ที่ 6 ก.ย.63  เวลา 09.00น.

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. และ คณะกรรมาธิการตำรวจเเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ณ ชุมชนแสนสุข เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ

“บิ๊กต๊ะ”เป็นตัวแทน นำเครื่องแยกเม็ดเลือด และ เก้าอี้ อัลลอยล์ จำนวน 4 ชุด มอบให้โรงพยาบาลยะลาสิริรัตน์รักษ์

เป็นตัวแทน นำเครื่องแยกเม็ดเลือด และ เก้าอี้ อัลลอยล์ จำนวน 4 ชุด มอบให้โรงพยาบาลยะลาสิริรัตน์รักษ์ โดยมี พ.ต.อ.หญิงพัชรีวรรณ วิเศษสุมนนายแพทย์ สบ5 หัวหน้าโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์
เป็นผู้รับมอบ

ขอขอบคุณ ศักดิ์สิทธิ์อัลลอยด์ ผู้มีจิตศรัทธา

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ครั้งที่ 4

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น ที่ผ่านนั้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ) 417
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องกระบวนการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ ดังนี้
1.กรมศิลปากร ในประเด็นบทบาทภารกิจของกรมศิลปากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตรวจสอบพื้นที่เขตโบราณสถานเพื่อการขออนุญาตการทำเหมืองแร่,ปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ทับซ้อนพื้นที่โบราณสถานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน,แนวทางการแก้ไขปัญหาการกำหนดพื้นที่เพื่อการทำเหมืองแร่ทับ
ซ้อนกับพื้นที่แหล่งโบราณสถาน,การฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่
2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ การกำกับดูแลประทานบัตร,การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่
3.กรมอนามัย ในประเด็นบทบาทภารกิจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในด้านสุขภาพ ชีวอนามัยของประชาชนและชุมชน ที่อยู่ใกล้เคียงกับการประกอบกิจการเหมืองแร่,แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำเหมืองแร่,แนวทางการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนสำหรับการทำเหมืองแร่
4.กรมควบคุมโรค ในประเด็นแนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำเหมืองแร่,การประเมินสุขภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่,โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพจากการทำเหมืองแร่ และข้อมูลปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการทำเหมืองแร่,ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง …………………….

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี