รับสมัครคัดสรรผู้ทำคุณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยกำหนดจังหวัดพิจารณาเสนอบุคคล องค์กร หน่วยงาน ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน ใน 10 ประเภทกิจกรรม จังหวัดสิงห์บุรีจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีคุณสมบัติตามแนวทางที่กรมการศาสนากำหนด ที่มีประวัติและผลงานปรากฏชัดเจน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562 ส่งผลงานเข้าทำการคัดสรรเป็นตัวแทนของจังหวัดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร 036-507-208

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

เกาะสมุย อบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง แจ้งเหตุข่าวอาชญากรรม และเฝ้าระวังเหตุในพื้นที่ เกาะสมุย เพื่อร่วมกันดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่24พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00น. เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง เกาะสมุย (วิทยุเครื่องแดงแจ้งเหตุ)ต่อต้านอาชญากรรม พื้นที่เกาะสมุย ได้จัดกิจกรรมอบรมพบปะสมาชิกเครือข่าย แจ้งเหตุ แจ้งข่าวอาชญากรรม ทั้งสมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

โดยมีการบรรยายพิเศษเพิ่มเติมองค์ความรู้ และสร้างเสริมประสพการณ์ จาก พ.อ.ธวัชชัย ทับทิมสงวน และ พ.อ.สนิท.มีแสง กรรมการฝ่ายอำนวยการ กองอำนวยการความมั่นคงภายในภาค4 มีสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมอบรมพบปะสังสรรค์ประมาณ200คน

    

    

    

    

    

บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม เหตุการโดยทั่วไปเป็นปกติ ทั้งนี้เป็นนโยบายสนับสนุนของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 กองทัพภาคที่4

 

ฉัตรชัย พรหมคล้าย
ข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพ
รายงาน