กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี เมื่อเวลา 09.54 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ทางเทศบาล ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ว่า วันที่ 16 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางนฤมล อภิวันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธาน เพื่อสร้างทีมหรือองค์ความรู้ในแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุข) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมครู ข และเป็นแกนนำซึ่งสามารถนำไปขยายผลเพื่อประกอบอาชีพหารายได้ในการดำเนินชีวิตได้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

 

มหาดไทยขอความร่วมมือทุกจังหวัด งดออกใบอนุญาต ชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 เรื่องสรุปมาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับโควิด – 19 มาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดให้มีการเล่นการพนันในแต่ละครั้งมีผู้เข้าเล่นการพนันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันโรคและสุขภาพของประชาชนที่อาจมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก จึงขอให้จังหวัดและอำเภอพิจารณางดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด – 19 ในประเทศไทยจะคลี่คลาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้ทราบ

ส่วนกรณีเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตที่ดำเนินการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ไปแล้วนั้น ขอให้แจ้งกับผู้ได้รับอนุญาตงดจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวด้วย

ทีมข่าวเฉพาะกิจหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ

จังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เดินทางไปประเทศเสี่ยงหรือ สถานที่เสี่ยง ตามมติ ครม.และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในหลายพื้นที่ ทำให้รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆมาควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระยะที่ 3
วันที่18 มีนาคม 63 เวลา 10:00 น ที่ผ่านนั้น จังหวัดลพบุรีได้ประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลกับนายอำเภอทุกอำเภอในฐานะพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังกักกันผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมาตรการการบังคับใช้กฎหมายในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี อำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดกลไกการทำงานร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังการจัดการผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยให้ทุกอำเภอ ได้ติดตามเฝ้าระวังหาบุคคลที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงทั้ง15ประเทศและแหล่งโรคใหญ่คือสนามมวยลุมพินีเพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการกักกัน ซึ่งหากประชาชนท่านใดสงสัยว่ามีบุคคลไปในพื้นที่ได้เดินทางไปสถานที่ดังกล่าว ขอให้รีบแจ้งอำเภอทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการของสาธารณสุขต่อไป กรณีการปิดสนามมวย สนามชนไก่ ขอให้ปิดตามมติของครม. ส่วนการปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ สถานบริการที่แอดอัดหรือล่อแหลม เสี่ยงต่อการติดโรคขอให้ทุกอำเภอพิจารณาเป็นการด่วนและทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีเพื่อดำเนินการออกคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว สำหรับส่วนราชการหรือภาคเอกชนที่จะจัดกิจกรรมตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปขอให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี/ ข้อมูล/ภาพ

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ ลพบุรี

ประเทศไทยต้องชนะ วิกฤติโควิด-19 “เทศบาลเมืองเขาสามยอด ” เร่งผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า แจกจ่ายให้มีใช้ทุกครัวเรือน สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนเพื่อไว้สำหรับบุคคลกรทางการแพทย์

ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธาน เปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. เพื่อนำไปขยายผล และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนให้มีใช้ครบทุกครัวเรือน อย่างน้อยคนละ 2 อัน สนองนโยบายรัฐบาล ประเทศไทยต้องชนะ ผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปให้ได้ ตลอดจนเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ ได้นำไปใช้สำหรับป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด-19 พร้อมได้ให้คำแนะนำแก่แกนนำ และผู้ร่วมกิจกรรม ติดตามข่าวสารจากทางราชการ งดการแชร์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ ที่จะสร้างความวิตกกังวล แก่ส่วนรวมเข้าสู่สังคมออนไลน์

โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะต้องผ่านจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย ทุกคน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรฐาน ที่กระทรงสาธารณะสุขกำหนด ทุกคนอีกด้วย
………………………………………………………

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สมชาย เกตุฉาย
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี