นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาฯ

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานในการมอบเงิน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ประจำปี ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๕๑๗ คน ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ,นายนิติธร เดชรังสฤษฏ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงาม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจาก จังหวัดลพบุรีว่าเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล วันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๖๗ ปี พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่าจากจังหวัดลพบุรีว่า นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัยอินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษฏ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล วันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๖๗ ปี พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมี ราชการ พ่อค้า ประชาชน และศิษย์ยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไล Universal Periodic Review (UPR) ฉบับที่3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : พ.อ.หญิง สิรินพรรณ ศรีกุลวงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (กอ.รมน.จ.ขอนแก่น) และ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (กอ.รมน.จ.ขอนแก่น) ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไล Universal Periodic Review (UPR) ฉบับที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Cr.#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จ.ขอนแก่น
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน