ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอล 4.0

สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เร่งปฏิรูปกำลังแรงงาน หรือ workforce Transformation และนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่หน่วยงานราชการดิจิทัลเพื่อประชาชน
วันที่ 12 มีนาคม 2563เวลา 10.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ แทนแฟ้มเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ตามแนวคิดในการพัฒนาการให้บริการเต็มศักยภาพและเป็นการลดปริมาณเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี โดยนางสาวรัชนี วงศ์ภูมิชัย ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำโครงการที่สำนักงานประกันสังคมมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการโดยใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษสู่ความทันสมัยบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้การบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า”แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์”นั้นคือ ข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในแฟ้มนายจ้างทั่วประเทศ 926,183 แฟ้มจะถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมทุกคนสามารถเข้าใช้เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ในการอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ เพื่อประชาชนได้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หลากกลายช่องทางและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานประกันสังคมจึงได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมากำหนดแนวทางในการปรับกระบวนงานการให้บริการ นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตนให้ถ้วนทั่วหลากหลาย

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

สสจ.สิงห์บุรีชี้แจง -จังหวัดสิงห์บุรียังไม่มีผู้ติดเชื้อ มีแต่การเฝ้าระวังนะคะ อยากให้ประชาชนทำความเข้าใจว่า #คนที่เฝ้าระวัง

สสจ.สิงห์บุรีชี้แจง -จังหวัดสิงห์บุรียังไม่มีผู้ติดเชื้อ มีแต่การเฝ้าระวังนะคะ
อยากให้ประชาชนทำความเข้าใจว่า #คนที่เฝ้าระวัง
❌เขาไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ
❌ไม่ใช่ผู้ป่วย เพียงแต่เขาเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวัง โดยการดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน
✅มีการวัดไข้ทุกวัน
✅เขามีความรับผิดชอบต่อสังคม
✅เสียสละการทำกิจกรรมส่วนตัว
🔰ตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรค 14 วัน ซึ่งถ้าเลย 14 วันไปแล้วเขาก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อยากให้ทุกคนเข้าใจ

✳อย่าตั้งแง่รังเกียจ หรือมองเขาในมุมลบ

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

สิงห์บุรี เดินหน้างานวันท้องถิ่นไทย ขอความร่วมมือผู้ร่วมงานตรวจร่างการก่อนเข้างาน ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย”

สิงห์บุรี เดินหน้างานวันท้องถิ่นไทย ขอความร่วมมือผู้ร่วมงานตรวจร่างการก่อนเข้างาน
ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่มีพระบรมราชโองการให้ยกบานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชนและถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเพื่อให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยในระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 กำหนดจัดให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดให้มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ บริการประชาชน โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นั้น
นายสมศักดิ์ จันทา รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ก็ฝากแจ้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่จะไปร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีว่า ในวันดังกล่าวทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประสานทีมแพทย์พยาบาลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อมาตรวจอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน ก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่จะไปได้ให้ความร่วมมือด้วย

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

ปทุมธานี-จัดฝึกอบรมสอนทำหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านรินทร์ทอง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จัดฝึกอบรม สอนทำหน้ากากผ้า โดยมีนายสำเริงอุริต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายอรรถพร สังข์ใจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นางเฉลิมขวัญ อุริต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว, นางสาวดวงดารา นภาคเวช ประธานชุมชนฉัตรณรงค์ 3, ทีมงานญาติธรรมอำเภอลำลูกกาและประชาชนเข้าร่วมอบรม ส่วนภายในงานได้เชิญนายชัยสิงห์ ปัทนมกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านทำหน้ากากผ้า จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปทุมธานี สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมต่างให้ความสนใจและตั้งใจเรียนหลังจากได้รับความรู้ทุกคนก็ได้รับหน้ากากผ้าที่ตนเองทำกลับบ้านไปด้วย ด้านนายอรรถพร สังข์ใจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าสำหรับการจัดอบรมทำหน้ากากผ้า ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความสำคัญกับการระบาดของโรคโควิค-19 โดยเฉพาะในเชิงป้องกันเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันโรคโควิค-19 ปัจจุบันหน้ากากผ้าหาซื้อยากและมีราคาแพงเนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 จึงได้จัดอบรมการจัดทำหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนได้รับความรู้ และสามารถนำไปผลิตใช้ในครอบครัวและขยายผลการดำเนินการจัดทำหน้ากากผ้าในพื้นที่โดยเน้นการบูรณาการของผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีจิตอาสาและประชาชนที่สนใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหน้ากากผ้าแล้วนำไปแจกจ่ายให้ครบทุกคนในหมู่บ้านชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน