นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี (อสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้ร่วมกันเดินแจกทรายอะเบท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

         

   

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ผ่านแอปเป๋าตัง

สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ให้ประชาชนใช้จ่ายท่องเที่ยว ผ่าน Application เป๋าตัง ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่าย ใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)

นางศุภวรรณ มาสาร. คลังจังหวัด ลพบุรี.
เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านราย โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 3 มาตรการ โดยเริ่มโอนเงินรอบแรกให้แล้ว เมื่อวันที่ 21 และวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังได้เตรียมความพร้อมมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g-Wallet ตามที่รัฐบาลจะให้สิทธิ 2 ต่อ คือ เป๋าตัง ช่อง 1 สนับสนุนวงเงิน คนละ 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 10 ล้านราย ที่ลงทะเบียนร่วมมาตรการผ่าน Application เป๋าตัง เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมมาตรการ และเป๋าตัง ช่อง 2 ให้เงินชดเชย (Cash Back) สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดการชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท)

สำหรับผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือซื้อสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เพื่อเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประเภท “ชิมช้อปใช้” เช่น ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ชุมชน) (OTOP/วิสาหกิจชุมชน) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ สามารถยื่นใบสมัคร โดยเตรียมเอกสารหลักฐานและดำเนินการ ดังนี้ 1.หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการจากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ 2.หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร หรือ 3.กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต ก็สามารถให้หน่วยงานเซ็นต์รับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะได้มีหนังสือประสานขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เพื่อให้ความร่วมมือในการเซ็นต์รับรองให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว 4. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝาก ณ จุดบริการรับสมัคร เพื่อใช้งานตามมาตรการได้ 5. มีมือถือ Smart Phone มีเครือข่าย Internet และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้ง Application ถุงเงิน 6.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าว ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดได้ตั้งแต่วัน

ที่ 28 สิงหาคม 2562 – 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และตามจุดให้บริการ One Stop Service กรณีมอบอำนาจ ให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ให้พยานเซ็นต์ชื่อรับรอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลางหรือจุดให้บริการ 7. เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับรหัส OTP ทางโทรศัพท์ที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันข้อมูลจึงจะสามารถใช้งาน Application ถุงเงิน โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะดาวน์โหลด Application ถุงเงิน พร้อมให้คู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า กลับไป ในวันเดียวกัน

ส่วนร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” สามารถสมัครได้เช่นเดียวกับร้านค้าประเภท “ชิมช้อปใช้” โดยดำเนินการกรอกแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี แต่ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานเนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว หลังจากนั้น บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะดาวน์โหลด Application ถุงเงิน พร้อมให้คู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า กลับไป ในวันเดียวกัน และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มี Application ถุงเงินประชารัฐเดิมอยู่แล้ว บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS เพื่ออัพเดท Application ถุงเงิน เวอร์ชั่นใหม่ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ ก็ยืนยันการอัพเดท และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่

ทั้งนี้ ททท. จะได้จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ร้าน “ชิมช้อปใช้” เพื่อติดร้านค้าหรือสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ใช้ Application เป๋าตัง รับทราบและมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยสามารถขอรับได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลาง กรณีที่มีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด เบอร์โทรศัพท์ 034-511142 ในส่วนของประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ได้ทางเว็บไซด์ ททท. ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 โดยกำหนดจำนวนไว้ที่ 10 ล้านราย โดยจะได้รับสิทธิ 2 ส่วน คือ เป๋าตัง ช่อง 1 และเป๋าตัง ช่อง 2 ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้ 1. เป็นคนไทย ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน มี Smart Phone /เครือข่าย Internet มี e-mail 2. ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิตามมาตรการ ได้ทางเว็บไซด์ของ ททท. ซึ่งจะกำหนดเป็นรอบ ๆ จำนวน 10 รอบ รอบละ 1 ล้านคน ตามเวลาที่จะประกาศกำหนด โดยระบุจังหวัดที่จะไปท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน 3. ภายใน 3 วันหลังจากลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการได้รับสิทธิและช่วงระยะเวลาการไปใช้สิทธิ คือ ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS และให้ดาวโหลด Application เป๋าตัง โดยจะมีวงเงินในเป๋าตัง ช่อง 1 ให้ 1,000 บาท เพื่อใช้สิทธิ ชิมช้อปใช้ ในจังหวัดที่เลือกไว้ และสามารถเติมเงินของตนเองในเป๋าตัง ช่อง 2 เพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการ ร้านค้า ชิมช้อปใช้ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับสิทธิจนถึงสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน โดยการใช้จ่ายจากเป๋าตัง ช่อง 2 รัฐบาลจะสนับสนุนเงินคืนให้ (Cash Back) ร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) ซึ่งจะจ่ายคืนเงินให้หลังสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562  ใจรัก วงศ์ใหญ่ สนอง แท่นสูงเนิน ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี