นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะกลางถนนเทศบาลเมืองเดชอุดม

– อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าไปรษณีย์อำเภอเดชอุดม
นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะกลางถนนเทศบาลเมืองเดชอุดม
โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรตามช่วงเกาะกลางถนนเดชอุดม – นาห่อม จำนวน 200 ต้น และได้จัดทำเสวียนรอบต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย

“กวดขันเฝ้าตรวจด้วยความเป็นห่วง และให้ความรู้กับประชาชนในการเฝ้าระวัง ไวรัสโคโรน่า”

กองกำลังสุรนารี โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 211
รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง โรคติดต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และกวดขันเฝ้าตรวจ บริเวณจุดผ่านแดนไทย – กัมพูชา
เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 63 ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องอานม้า ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ร.ต.พิชิต แสงทอง หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 211 ร่วมกับ พ.อ.อนุชา ปิยสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และคณะ ทำการกวดขันบุคคลผ่านแดนจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องอานม้า เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่กำลังระบาดอย่างหนัก ป้องกันการแพร่เชื้อเข้ามาในไทยตามแนวพื้นที่ชายแดน และรณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง โรคติดต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนทั้งชาวไทย และ ชาวกัมพูชาที่ผ่านเข้าออก ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องอานม้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
#ป้องกันไวรัสโคโรน่า
#กองกำลังสุรนารี