สตูล นปท.เกาะหลีเป๊ะ สตูลและศปท.เขต3(กระบี่) จัดฝึกอบรมโครงการยุวประมงรุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายพงษ์ศักดิ์ นิธิกรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)พร้อมด้วย นายจิรวิช จุลบุษปะหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล นายโชคชัย เมืองสง ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยฯ เจ้าหน้าที่ ศปท.เขต3(กระบี่)จัดฝึกอบรมโครงการยุวประมงรุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ทำให้เยาวชนได้มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ดูงานการทำธนาคารปูม้า และร่วมปล่อยพันธ์ปูม้า เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์ในชุมชนมีใช้กันอย่างทั่วถึง และยั่งยืน
ทั้งนี้การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง นำความรู้ที่ได้ศึกษาไปบอกกล่าวกับผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพประมง ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงในท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับทางราชการในการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนอีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

เทสโก้ โลตัส ลดโลกร้อน ผลิตพลังงานสะอาดจากพลังแสงอาทิตย์ใช้เองเพิ่มอีก 19 สาขา พร้อมจ่ายพลังงานที่เกินความต้องการเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

วันที่​ 16 มกราคม 2563​ : เทสโก้ โลตัส เริ่มผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาร้านค้าของเทสโก้ โลตัส เพิ่มอีก 19 สาขา ส่งผลให้ปัจจุบันมีแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสาขารวม 27 แห่งและบนหลังคาศูนย์กระจายสินค้าอีก 5 แห่ง ทำให้ในขณะนี้ เทสโก้ โลตัส มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 36.5 กิกะวัตต์ชั่วโมงตลอดทั้งปี ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าผซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด 21,243 ตันต่อปี

ทั้งนี้ กลุ่มเทสโก้ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2030 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด 100% จะต้องมาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสู่การเป็นธุรกิจปลอดคาร์บอนภายในปี 2050

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​