นร.กทม.ดีใจ มีรร.ดีใส่ใจคุณภาพการศึกษา อาหารเป็นเลิศ

ด้วยความใส่ใจของคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ในเรื่องคุณภาพของโรงเรียนให้อยู่ในมาตรฐานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้ (26 พ.ย. 62) รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดตรีทศเทพ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้อยู่ในมาตรฐาน ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยอาคาร สุขอนามัย อาหารเช้า-กลางวัน และตู้น้ำดื่ม รวมถึงการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการศึกษาเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ที่สำคัญยังมุ่งเน้นมาตรฐานทางการศึกษา และการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ NT, O-NET, RT ทำให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ และมีทักษะชีวิตสมวัย ทั้งนี้นายประเสริฐฯยังได้สนทนาและให้กำลังใจเด็กๆและคุณครูอีกด้วย