นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2563

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00 น เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินวิถีชีวิต และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP ตลอดจนเพื่อหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและช่วยเหลือราษฎร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลหลักเมืองเดชอุดม ถวายมาลัยพระกรสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 วางขันหมากเบ็งสักการะพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลหลักเมืองเดชอุดม ถวายมาลัยพระกรสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 วางขันหมากเบ็งสักการะพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก และเป็นประธานในการเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตลอดจนเพื่อหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดมและอำเภอใกล้เคียง โดยมีนายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต 4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเดชอุดมและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดสร้างถนนภาพเรืองแสงไหว้พระใหญ่ต้อนรับนักท่องเที่ยว.

26 พฤศจิกายน 2563 นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด และนายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด พร้อมกับชาวบ้านได้ร่วมกันตกแต่งถนนภาพเรืองแสงยาวประมาณ 100 เมตร บริเวณลานหน้าวัดป่าหนองขามเจริญธรรม บ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ซึงจะได้จัดงานในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 “ฮ่วมพาแลง เบิ่งถนนภาพเรืองแสง แยงสาวตะเกียงน้อย ต้อยสาวรำวง” รับชมการแสดงวงดนตรีสากล จากโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา พร้อมกับชมขบวนกลองยาวจากชาวบ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 โดยจะมี่การรับประทานอาหารพาแลงร่วมกัน ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เช่นการแสดงฟ้อนรำ การแสดงเดี่ยวแคน พิณ และโปลงลาง นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล่าวว่า ถนนภาพเรืองแสงสายนี้จะทำเป็นถนนคนเดิน เปิดโอกาศให้ชุมชนได้นำสินค้าพื้นบ้านออกมาจำหน่ายกัน โดยจะทำให้เป็นตลาดย้อนยุคสาวตะเกียงน้อย ร้านค้าชุมชน รำวงย้อนยุค ชมภาพถนนเรืองแสงในตอนพระอาทิตย์ตกดิน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป

ภาพ/ข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิต ด้วยปฏิบัติธรรม

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครู ลูกจ้าง เทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และมีพระมหาบำรุง ปิยาจาโร วัดเสาธงทอง นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธธรม เจริญจิตภาวนา และเจริญสมาธิ

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี