ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่5(ขุนศึก 41) ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่45 กิจกรรมบรรยายพิเศษ”สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์”

เมื่อวันที่20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00น.ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่45 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่45 ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธี เนื่องด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่5(ขุนศึก 41) ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่45 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ”สร้างคนดีด่วนประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์”

    

    

    

    

     

ขอบเขตการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันสู่อนาคต โดยมีคณะครูฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่45 เข้าร่วมรับฟังร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ300คน เพื่อปลูกฝังให้จิตสำนึกเยาวชนนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักรัก ชาติ ศาสนา เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

“UNESCO” ย้ำ Basic Sciences สำคัญต่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบเป้า SDGs”กำหนดให้ปี 2022 เป็นปีแห่งการวิจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 40 (40th Session of the General Conference of UNESCO) เห็นชอบให้เสนอกำหนดให้มี International Year of Basic Sciences for Sustainable Development ในปี ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) ย้ำความสำคัญของ Basic Sciences สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ความสำคัญกับการวิจัยพื้นฐานร่วมกับการสนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์ประเทศ พร้อมนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยองค์ความรู้จากการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายทางสังคม ให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักความขัดแย้ง กับดักความเหลื่อมล้ำและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา และพร้อมปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลกที่พลิกโฉมฉับพลันอย่างทันท่วงที

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​