รับสมัครคัดสรรผู้ทำคุณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยกำหนดจังหวัดพิจารณาเสนอบุคคล องค์กร หน่วยงาน ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน ใน 10 ประเภทกิจกรรม จังหวัดสิงห์บุรีจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีคุณสมบัติตามแนวทางที่กรมการศาสนากำหนด ที่มีประวัติและผลงานปรากฏชัดเจน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562 ส่งผลงานเข้าทำการคัดสรรเป็นตัวแทนของจังหวัดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร 036-507-208

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

เกาะสมุย อบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง แจ้งเหตุข่าวอาชญากรรม และเฝ้าระวังเหตุในพื้นที่ เกาะสมุย เพื่อร่วมกันดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่24พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00น. เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง เกาะสมุย (วิทยุเครื่องแดงแจ้งเหตุ)ต่อต้านอาชญากรรม พื้นที่เกาะสมุย ได้จัดกิจกรรมอบรมพบปะสมาชิกเครือข่าย แจ้งเหตุ แจ้งข่าวอาชญากรรม ทั้งสมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

โดยมีการบรรยายพิเศษเพิ่มเติมองค์ความรู้ และสร้างเสริมประสพการณ์ จาก พ.อ.ธวัชชัย ทับทิมสงวน และ พ.อ.สนิท.มีแสง กรรมการฝ่ายอำนวยการ กองอำนวยการความมั่นคงภายในภาค4 มีสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมอบรมพบปะสังสรรค์ประมาณ200คน

    

    

    

    

    

บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม เหตุการโดยทั่วไปเป็นปกติ ทั้งนี้เป็นนโยบายสนับสนุนของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 กองทัพภาคที่4

 

ฉัตรชัย พรหมคล้าย
ข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพ
รายงาน

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยการรำบวงสรวงจากนางรำโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม เนื่องในโอกาสบูรณะปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แล้วเสร็จ และบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองอำเภอเดชอุดม เนื่องในการจัดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2562 จัดขึ้นเพื่อหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะกุศลและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติราษฎรที่ยากจนขาดแคลนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขต 4 นายกปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานหอการค้าอำเภอเดชอุดม ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเดชอุดม ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอเดชอุดม ปลัดอำเภอ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม กำนัน ทุกตำบล ภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอเดชอุดม และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธ