สำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ.

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี. รายงานว่า. เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 มอบหมายให้นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) เพื่อให้การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศ และสภาพการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี.

                

 

ธเนศ. วงศ์ใหญ่. ใจรัก. วงศ์ใหญ่ สมชาย เกตุฉาย ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี