“บิ๊กต๊ะ” เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ส.ค.2563เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

เพชรบูรณ์ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ ชี้ภาครัฐควรจัดโซนจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้เกษตรกรอยู่ได้ เห็นด้วยกับธรรมนูญอาหารปลอดภัยสู้ภัยโควิด 19

ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 2 เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญอาหารปลอดภัยสูภัยโควิด 19 ตามกรอบคิดในการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังโรคระดับตำบล หนุนเสริมการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข เร่งป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมี ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย ผู้ประสานงานด้านสื่อมวลชน เป็นผู้ดำเนินการระดมความคิดเห็นจากแกนนำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีตัวแทนเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต มั่นคง ผู้ประสานภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

จากการระดมความคิดเห็นพอสรุปได้ว่า เห็นด้วยกับร่างธรรมนูญอาหารปลอดภัยสู่ภัยโควิด 19 ที่เป็นผลพวงจาก 7 องค์กรหมออนามัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของประชาชนให้ห่างไกลจากโรค ซึ่งจะต้องหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน เช่น ท้องถิ่น รพ.สต.อสม.เกษตรกรในระดับพื้นที่ ส่วนแนวคิดการขับเคลื่อนจะต้องร่วมกันขยายผลการผลิต มีเครือข่ายสานงานต่อ มีฐานข้อมูลชัดเจนเป็นปัจจุบัน เช่นแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์ ที่สำคัญจะต้องมีตลอดรองรับเกษตรกรที่ปลูกพืชผักปลอดสาร และสามารถมีพื้นที่จำหน่ายในตลาดล่าง และตลาดบน ถ้าไม่อย่างนั้นเกษตรกรจะอยู่ไม่ได้ และจะต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจ

มนสิชา คล้ายแก้ว/วิไลวรรณ หาญกลิ้ง

“บิ๊กต๊ะ” เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันพุธที่ 5 ส.ค. 2563
เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมี พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รองหัวหน้าพนักงานสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม 2 ตร.