คนหนุ่มไฟแรง “ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง” หรือ “ดร.ดราฟ”

สำหรับความเคลื่อนไหวการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้แต่งตั้ง คนหนุ่มฝีมือดี
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง หรือ ดร.ดราฟ เข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ที่เปิดทาง
ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ

ในความเป็นจริงแล้ว ดร.ดราฟ จะกล่าวว่าเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองก็คงไม่ใช่ เพราะในเส้นทางการเมืองของ ดร.ดราฟ ที่ผ่านมา
เรียกได้ว่า “หน้าใหม่แต่ไม่ใช่มือใหม่” และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาถือว่าเกรดเอ

ดร.ดราฟ เป็นบุตรของ ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มือการศึกษาระดับต้นๆในประเทศไทย
โดย ดร.ดราฟ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายสถาบันพระปกเกล้า (ปรม.), หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) และส่วนในด้านประสบการณ์ทำงาน เคยรั้งตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม, เลขานุการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงถือได้ว่าไม่ใช่มือใหม่สำหรับการเมือง