ประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

ประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม พร้อมกับได้เชิญประธานคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

     

     

     

    

ธเนศ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี