เทศบาลตำบลเขาพระงาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงาน ข่าวมาว่าเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทาง เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นางฝน คงศักดิ์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เขาพระงาม ประเมิน สถานศึกษา จัดการ เรียนรู้ ปรัญา เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าว ว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม จัดพิธีเปิดการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2563 และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6 จังหวัดลพบุรี, โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล, โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย และโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทาง เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เพชรบูรณ์: อบต.พุทธบาทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่22กันายายน 2563 นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแเดน ใด้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 70 คนโดยมี ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้ พร้อมด้วย ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank ทำดีเพื่อแผ่นดิน อบต.พุทธบาท ให้การต้อนรับ วัตุประสงค์ในการศึกษาดูงานให้คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ ลงมือร่วมแรงร่วมใจกันลองปฏิบัติจริงกับหลุมสาธิต เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นระบบปิด ระบบเปิด หรือรางระบายไร้ท่อ ทุกๆคนสามารถนำหลักการไปสร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ฝากน้ำกับดิน ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำขัง ประสบภัยแล้งหรือภาวะขาดแคลนน้ำ ตลอดจนการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร แปลงพืชผัก สวน ไร่นา ฯลฯ ตามรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด และระบบเปิด อีกทั้งเป็นการขยายผล ขยายเครือข่าย ภานในชุมชนต่อไป

ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว