นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้ง 26 ชุมชน เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาหรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะของชุมชน ตลอดจนผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของชุมชนจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

    

    

    

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี