ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า ในวันนี้ ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระต่างๆ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ให้มีมาตรฐานสากล ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ธเนศ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

                                 

สตูล หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 กระบี่ จัดฝึกอบรม หลักสูตรธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง รุ่นที่ 14

สตูล หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 กระบี่ จัดฝึกอบรม หลักสูตรธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง รุ่นที่ 14
วันนี้22 ก.ค.62 นายพงษ์ศักดิ์ นิธิกรกุล ผอ. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 กระบี่ จัดฝึกอบรม หลักสูตรธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง รุ่นที่ 14 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างทั่วถึง และยั่งยืน พร้อมทั้งมีบทบาทในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและคนในท้องถิ่นเกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการธนาคารปูม้า และทรัพยากรสัตว์น้ำ รณรงค์ให้ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ไม่จับสัตว์น้ำขนาดเล็ก เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล