เทศบาลตำบลโคกตูม ลพบุรี ร่วมกับ บริษัทเอ็นเอ็บี-มินิแบไทย จำกัด โรงงานลพบุรี มอบรถเข็น วีลแชร์ ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลโคกตูม ลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า ทางเทศบาลตำบลโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วย นายจรัญ จันทร์อินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมผู้นำชุมชน ได้ ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด มอบรถเข็น(วีลแชร์) ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้มีอุปกรณ์ในการพยุงร่างกายไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดียิ่งขึ้น ในโครงการธนาคารกายอุปกรณ์ ให้กับ นายจำลอง บุญอ่อน บ้านเลขที่ 158 ม2 ต.โคกตูม และ นางจรูญศรี เชื้อสุวรรณ บ้านเลขที่250/3 ต.โคกตูม
ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

    

   ท

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

แม่ทัพภาค4 บืนยัน ห้นหน้าพูดคุยกันอย่างจริงใจ “สันติสุข” จะคืนมาสู่ชายแดนใต้ การตอบโต้ใช้ ความรุนแรง มิใช่วิธีแก้ปัญหา

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 ในฐานะ หน.คณะประสานงานระดับพื้นที่การพูดคุย เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ครั้งที่5/2562 เพื่อขับเคลื่อนหนุนเสริมการพูดคุย เพื่อสันติสุข ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมย์ ในการนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สะท้อนทุกปัญหาและความต้องการ เป็นครอบและแนวทางในการดำเนินงาน และเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอสปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้คณะประสานงานระดับพื้นที่ มีภาระหน้าที่ช่วยสร้างสภาวะแวดล้อม ให้เกื้อกูลและเอื้ออำนวยต่อ กระบวนการพูดคุย รวบรวมความต้องการและสะท้อนความคิดเห็นทุกภาคส่วนในพื้นที่ปูทางไปสู่ กระบวนการพูดคุย เพื่อนำพาสันติสุขกลับมาโดยเร็ว

ที่ผ่านคณะประสานงานในระดับพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้วางไว้ มีผลงานดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและเข้าถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การพูดคุยสันติสุขถือเป็นวาระแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ที่เปิดโอกาศในการพูดคุยกับทุกกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อความต้องการยุติการใช้ความรุนแรง โดยยืนยันว่าการแก้ไขปัญหา

    

    

 

โดยใช้ความรุนแรงตอบโต้กัน ไม่ใช่หนทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หนทางเดียวในการนำส้นติสุขกลับคืนมาคือ การหันหน้าพูดคุยอย่างจริงใจด้วยสันติวิธีเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่ง “สันติสุขและความสงบสุข”ให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อไป