นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามนายกของประชาชน ประชุม หัวหน้างานสังกัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านนั้น ทาง เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

****************** ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงามร่วมกับศูนย์การบินทหารบกลพบุรี มอบห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเขาพระงาม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ กองพันซ่อมบำรุง
เครื่องบินทหารบก กรมการขนส่งทหารบกหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ได้ทำการมอบห้องน้ำห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุให้กับ นางมาลัย แทนไร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี (พมจ.)

ใจรัก วงศ์ใหญ่ วัชรนนท์ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครระยอง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง นำโดย ธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูองายุ และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ อาคาร 100 ปี หลวงพ่อพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงามร่วมกับ ศูนย์ทหารปืนใหญ่มอบห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเขาพระงาม

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจาก ลพบุรีว่าเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้นทางเทศบาล ตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้ทำการมอบห้องน้ำให้กับเด็กหญิงเจนจิรา คำไพร โดยได้รับเกียรติจากนายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นผู้มอบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ในพื้นที่ตำบลเขาพระงามอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชลงเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ผศ.(พิเศษ) นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาบุคลากรทำการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความจริงจัง จริงใจ มุ่งมั่น และศรัทธา ได้เข้าถึงบุคลากรในทุกระดับอย่างเข้าใจแบบกัลยาณมิตร มีการลงเยี่ยมถึงหน้างาน (Social Round) พร้อมกับ HA Boom ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่หน้างานและให้กำลังใจแก่บุคลากรอย่างเป็นกันเองในทุกระดับ เป็นการเตรียมพร้อมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในการเตรียมรับการประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ Re.accreditation 5th ที่จะถึงในเดือนธันวาคมนี้ ได้เป็นอย่างมาก ทำให้บุคลากรชาว รพ.พระนารายณ์มหาราชมีความซาบซึ้งและเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับบริการได้อย่างมีความสุขต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ภาพ/ข้อมูล ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ประทวน สุทธิอำนวยเดช ประธาน กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหา การออกประทานบัตรเหมืองแร่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสกลนครเพื่อพบปะประชาชนชาวสกลนครเพื่อแก้ปัญหาเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2563 ประทวน สุทธิอำนวยเดช ส.ส. ลพบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่  กล่าวถึง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่รับฟังปัญหากับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการสำรวจแร่โปแตช จังหวัดสกลนคร เพื่อหาทางอออกปัญหาที่ยืดเยื้อมานานหลายปี หลังชาวบ้านเรียกร้องให้เยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิ์และผู้ที่โดนฟ้องร้องด้านกฎหมาย และขอให้หยุดโครงการเหมืองแร่โปแตช พิจารณาประเด็นภายหลังจากการทำเหมืองและการฟื้นฟูเหมืองแร่ พิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ มาตรการการฟื้นฟูเยียวยาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ การจัดทำแผนการฟื้นฟู พื้นที่ทำเหมืองแร่ การส่งมอบพื้นที่ การฟื้นฟู การรื้อถอน และการติดตามประเมินผล เป็นต้น

ใจรัก วงศ์ใหญ่ วัชรนนท์ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี