สรุปผลงาน BIOMETRICS ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สรุปผลงานBIOMETRICS ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำโครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือแบบบูรณาการทั่วประเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมืองการสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรบุคคลเฝ้าระวังบุคคลตามหมายจับในการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรโดยการจัดเก็บและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงของประเทศและการให้บริการงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง​ ได้นำระบบBIOMETRICS (ภาพถ่ายใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบบุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรถึงวันที่14 กรกฎาคม2562 รวม​ 7,570,936 คนดังนี้​ เดินทางเข้าราชอาณาจักร​ 4,607,006 คน​ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 2,963,930 คน
ตรวจพบและจับกุมการกระทำความผิดปลอมแปลงเอกสาร,บุคคลตามหมายจับ,บุคคลเฝ้าระวัง(Blacklist/Watchlist),อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด(Overstay) ดังนี้​ ปลอมแปลงเอกสาร14 รายหมายจับ​ 141 รายบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร 141​ ราย​ บุคคลเฝ้าดู66 ราย​ การอนุญาตสิ้นสุด​ 7,417 ราย
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​