ปทุมธานี อาจารย์ นศ.คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาในประเทศอินเดีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจในประเทศอินเดีย
โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 6 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 3 คน และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 คน ได้เดินทางไประหว่างวันที่ 8 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2562 ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร และวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สำหรับนักศึกษาในการเรียนรู้วิถีชีวิตการทำงาน วัฒนธรรม และสังคมการทำงานของชาวอินเดีย นักจากนั้นยังเป็นการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 แล้วที่ได้เดินทางหาประสบการณ์ ณ ประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา

     

     

     

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน